USNESENÍ RADY č. UR 0486/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0486/2017 ze dne 23.10.2017

34. Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

se směnou pozemků parc. č. 2160/133 a parc. č. 2161/5 v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti Trigema Project Beta a.s. a pozemků parc. č. 2160/290 a parc. č. 2161/9 v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti Syntea software group a.s. za pozemky parc. č. 2937/1, parc. č. 2938, parc. č. 2939, parc. č. 2940, parc. č. 2941 a parc. č. 2942 v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl m. Prahy za těchto podmínek:

1. hl. m. Praha zrealizuje výstavbu parkovacího domu P+R o kapacitě minimálně 175 parkovacích míst (kapacita P+R 60 + 115 veřejné parkoviště), který bude v souladu s územním plánem

2. do doby výstavby parkovacího domu investor společnost Trigema Development s.r.o. zajistí náhradní parkovací místa ve svém objektu č.p. 2835 o kapacitě 60 parkovacích míst jako náhradu za P+R

3. společnost Trigema Development s.r.o. splní všechny podmínky stanovené hl.m. Prahou, zejména Institutu plánování a rozvoje

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit odboru evidence, správy a využití majetku MHMP, prostřednictvím odboru MBAI, stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 10.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42657768_110806.pdf (97,8 kB)