USNESENÍ RADY č. UR 0084/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0084/2018 ze dne 26.02.2018

20. Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s kácením dřevin rostoucích mimo les, pro stavbu „Nová SKAO č. 49 Na Pískách“, na pozemcích parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky za podmínky odboru životní prostředí, že bude provedena náhradní výsadba za pokácené dřeviny v této lokalitě

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 05.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 383_Usneseni.pdf (98 kB)