USNESENÍ RADY č. UR 0202/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0202/2019 ze dne 13.05.2019

11. Jmenování nového předsedy Redakční rady zpravodaje STOP

Rada městské části

I. bere na vědomí

zánik funkce dosavadní předsedkyně Redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP Mgr. Evy Libigerové z důvodu ukončení jejího pracovního poměru ke dni 28.2.2019

II. jmenuje

paní Michalu Královou do funkce předsedkyně Redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (96,1 kB)