USNESENÍ RADY č. UR 0035/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0035/2018 ze dne 29.01.2018

17. Souhlas s uložením vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v pozemcích parc. č. 2023 a 2024 v k.ú. Jinonice

Rada městské části

I. souhlasí

s uložením vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v pozemcích parc. č. 2023 a parc. č. 2024 v k.ú. Jinonice za účelem napojení pozemku parc. č. 1896/1 v k.ú. Jinonice dle předložené projektové dokumentace s tím, že před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu. Souhlas se vydává za účelem vydání územního souhlasu a stavebního povolení.

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ prostřednictví odboru MBAI žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 06.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_usn43802021_090946.pdf (95,4 kB)