USNESENÍ RADY č. UR 0071/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0071/2018 ze dne 26.02.2018

7. Zavedení systému pro centrální evidenci smluv základních a mateřských škol v IS úřadu

Rada městské části

I. souhlasí

se zavedením systému pro centrální evidenci smluv základních a mateřských škol na MČ Praha 13, který bude provozován na technické infrastruktuře úřadu a umožní evidenci smluv formou zabezpečeného vzdáleného přístupu přes webový prohlížeč

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (94,3 kB)