USNESENÍ RADY č. UR 0587/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0587/2017 ze dne 18.12.2017

21. Pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.4 v obj. polikliniky Hostinského 1533,Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 4 v objektu poliklinky Hostinského 1533, P5, o celkové výměře 93,80 m2, na dobu určitou 5 let, za účelem využití prostoru jako ordinace pediatra, za nájem 1.500 Kč/m2/rok, společnosti RESPIMED s.r.o., IČ : 290 33 306, se sídlem: Radlická 19/1, 150 00 Praha 5

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty podepsat novou nájemní smlouvu se spol. RESPIMED s.r.o., IČ: 290 33 306

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

05.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_usn43325411_080437.pdf (96,8 kB)