USNESENÍ RADY č. UR 0023/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0023/2018 ze dne 29.01.2018

5. Výběr dodavatele pro uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13" pod evid. číslem P13 - 61802/2017

II. schvaluje

• výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem SWIETELSKY stavební s.r.o. oz Dopravní stavby STŘED (IČ: 48035599), se sídlem Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější

• smlouvu o dílo s vybraným účastníkem SWIETELSKY stavební s.r.o. oz Dopravní stavby STŘED (IČ: 48035599), se sídlem Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín, v souladu s nabídkou podanou na podlimitní veřejnou zakázku vyhlášenou pod názvem "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13"

III. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi

• podepsat rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem SWIETELSKY stavební s.r.o. oz Dopravní stavby STŘED (IČ: 48035599), se sídlem Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín

• podepsat smlouvu o dílo s vybraným účastníkem SWIETELSKY stavební s.r.o. oz Dopravní stavby STŘED (IČ: 48035599), se sídlem Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 Karlín

• zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a spol. ikis, s.r.o. 

• podepsat a zajistit zveřejnění písemné zprávy zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a spol. ikis, s.r.o.

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 31.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_usn43870642_111536.pdf (100,5 kB)