USNESENÍ RADY č. UR 0033/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0033/2018 ze dne 29.01.2018

15. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním, odborem ekonomickým, oddělením plánu a rozpočtu a odborem stavebním ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 na odbor legislativní a právní MHMP, na e-mail adrian.radosinsky@praha.eu

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 07.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_usn43863360_090740.pdf (96,5 kB)