USNESENÍ RADY č. UR 0190/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 29.04.2019

USNESENÍ číslo UR 0190/2019 ze dne 29.04.2019

9. Přiznání mimořádné odměny k životnímu jubileu

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s přiznáním mimořádné odměny ředitelce ZŠ v souvislosti s životním jubileem

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím odboru školství písemně informovat paní ředitelku o přiznání mimořádné odměny k životnímu jubileu a o možnosti její výplaty

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 20.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (93,4 kB)