USNESENÍ RADY č. UR 0067/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0067/2018 ze dne 26.02.2018

3. Stanovisko k odstranění stavby domu č.p. 1517, na pozemcích parc. č. 160/14, parc. č. 160/15 a parc. č. 160/16 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115 a parc. č. 160/120 v k.ú. Stodůlky s odstraněním stavby domu č.p. 1517, na pozemcích parc. č. 160/14, parc. č. 160/15 a parc. č. 160/16 v k.ú. Stodůlky

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 09.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (96,6 kB)