USNESENÍ RADY č. UR 0583/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0583/2017 ze dne 18.12.2017

17. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 1548/2 k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit prodej pozemků parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, o výměře 107 m2 a parc.č. 1548/2, k.ú. Stodůlky, o výměře 478 m2 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX za cenu stanovenou podle cenové mapy pro rok 2017, tj. 7.010 Kč/m2. Celková kupní cena činí 4.100.850 Kč.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (95,9 kB)