USNESENÍ RADY č. UR 0091/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0091/2018 ze dne 26.02.2018

27. Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2651/1 v k.ú. Stodůlky s přestavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 2512 a parc. č. 2513 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc.č. 2651/1 v k.ú. Stodůlky s přestavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 2512 a parc. č. 2513 v k.ú. Stodůlky dle předložené projektové dokumentace. Souhlas se vydává za účelem územního souhlasu a stavebního povolení.

II. ukládá

Petru Zemanovi zástupci starosty sdělit stanovisko RMČ prostřednictvím odboru MBAI žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 08.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (95,9 kB)