USNESENÍ RADY č. UR 0588/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0588/2017 ze dne 18.12.2017

22. Pronájem plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pro provozování stánku s občerstvením

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. pronájem plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 za účelem provozování stánku s občerstvením,

2. výši nájmu uvedenou v důvodové zprávě

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nájemní smlouvu se zájemcem

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 22.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (95,4 kB)