USNESENÍ RADY č. UR 0192/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0192/2019 ze dne 13.05.2019

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka ke dni 30.04.2019, z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího ke dni 01.05.2019, prvního náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

II. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku předáním osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáši Krejčímu v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupupitelstev obcí, v platném znění

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 16.05.2019

III. doporučuje

ZMČvyslovit:

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka ke dni 30.04.2019, z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího ke dni 01.05.2019, prvního náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (97,3 kB)