USNESENÍ RADY č. UR 0191/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 29.04.2019

USNESENÍ číslo UR 0191/2019 ze dne 29.04.2019

10. Doplnění usnesení č. UR 0176/2019 ze dne 15. 4. 2019 - Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Trávníčkova 1744

Rada městské části

k usnesení č. UR 0176/2019

I. pověřuje

RNDr. Marcelu Plesníkovou, místostarostku, podpisem předávacího protokolu

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 14.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (95,3 kB)