USNESENÍ RADY č. UR 0591/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0591/2017 ze dne 18.12.2017

25. Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele - ředitelky MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

Rada městské části

I. bere na vědomí

usnesení konkursní komise ze dne 1. 12. 2017 z konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

II. jmenuje

na základě výsledků konkursního řízení paní Bc. Hanu Baštovou na vedoucí pracovní místo - ředitelka MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 s účinností od 2. ledna 2018 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

III. schvaluje

plat nové ředitelce MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 paní Bc. Haně Baštové podle předloženého návrhu v příloze č. 3 materiálu s účinností od 2. ledna 2018

IV. souhlasí

s přiznáním mimořádné odměny ve výši uvedené ve důvodové zprávě paní Zuzaně Stočesové, současné ředitelce MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, a to v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru k 31.12 2017 z důvodu odchodu do důchodu

V. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové

a) podepsat jmenování a platový výměr pro nově jmenovanou ředitelku MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177a zajistit jejich předání paní Bc. Haně Baštové

b) prostřednictvím odboru školství písemně informovat současnou ředitelku MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 paní Zuzanu Stočesovou o souhlasu s výplatou mimořádné odměny jako poděkování za její dlouholetou práci ve školství

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 22.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (99,6 kB)