USNESENÍ RADY č. UR 0040/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0040/2018 ze dne 29.01.2018

22. Žádost spol. AeskuLab k.s. o uzavření podnájemní smlouvy v poliklinice Hostinského 1533,Praha 5

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením podnájemní smlouvy, nájemce AeskuLab k.s., s podnájemcem ORL Foniatrie Stodůlky s.r.o., zastoupeným MUDr. Helenou Krejčí, na prostory č.109 - ordinace, místnost č. 247 - denní místnost, o výměře 18,87 m2, v poliklinice Hostinského 1533, P 5, v intencích nájemní smlouvy, s platností od 1.2.2018

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, oznámit stanovisko nájemci a SF IKON spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

16.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (98,4 kB)