USNESENÍ RADY č. UR 0565/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 04.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0565/2017 ze dne 04.12.2017

18. Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na projekt PRIMAS Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na projekt PRIMAS Praha 13

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na projekt PRIMAS Praha 13

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 05.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (95,3 kB)