USNESENÍ RADY č. UR 0426/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0426/2017 ze dne 25.09.2017

8. Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2017 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

Rada městské části

I. bere na vědomí

provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2017 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42236551_095558.pdf (96,3 kB)