USNESENÍ RADY č. UR 0408/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0408/2017 ze dne 11.09.2017

21. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČsouhlasit s uznáním vlastnického práva manželů XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXX k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky, o výměře 0,12 m2, podle geometrického plánu č. 5380-33/2017 ze dne 30. května 2017 označeném písm. „c“ a uzavřením souhlasného prohlášení s manželi XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXX. Jako náhradu za zastavěný pozemek uhradí manželé XXXXXXXXXX MČ Praha 13 částku ve výši 730 Kč.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42067840_103029.pdf (97,7 kB)