USNESENÍ RADY č. UR 0086/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0086/2018 ze dne 26.02.2018

22. Pronájem částí pozemků a výpůjčka částí pozemků v k.ú. Stodůlky pro stavbu obnova kVN, ul. Jeremiášova

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 162/191 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 4 m2 (vlastní realizace 40 dní) a částí pozemků parc. č. 162/283 a parc. č. 168 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 60 m2, (vlastní realizace 45 dní), za účelem umístění zařízení staveniště, za celkové nájemné 57.200 Kč, společnosti KORMAK Praha, a.s. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31.8.2018.

II. souhlasí

s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 162/3, parc. č. 162/36, parc. č. 162/37, parc. č. 162/139, parc. č. 162/189, parc. č. 162/283, parc. č. 162/284, parc. č. 168, parc. č. 197, parc. č. 204/17, parc. č. 2188/1 a parc. č. 2188/4, v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 669 m2, za účelem obnovy kabelového vedení VN, společnosti KORMAK Praha, a.s. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od podpisu smlouvy o výpůjčce do 31.8.2018.

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

12.03.2018

IV. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat smlouvu o výpůjčce

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

12.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_usn43998407_152627.pdf (98,9 kB)