USNESENÍ RADY č. UR 0078/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0078/2018 ze dne 26.02.2018

14. Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 2. pololetí roku 2017 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

Rada městské části

I. bere na vědomí

provedené finanční kontroly v 2. pololetí roku 2017 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (96,4 kB)