USNESENÍ RADY č. UR 0077/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0077/2018 ze dne 26.02.2018

13. Stanovisko k možnosti přijetí majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. neschvaluje

přijetí majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení po zemřelém XXXXX XXXXXXXX

III. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ příslušné notářce ve spolupráci s OLP

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 15.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (94,5 kB)