USNESENÍ RADY č. UR 0041/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0041/2018 ze dne 29.01.2018

23. Pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, změna parkovacího místa

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. pronájem parkovacího místa č. 74 pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, Praha 5 XXXX XXXXXXXX2. změnu parkovacího místa XXXX XXXXXXXX

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové1. podepsat nájemní smlouvu se žadatelem o parkovací místo2. podepsat dodatek ke smlouvě o změně parkovacího místa

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 12.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_usn43645937_091112.pdf (96,1 kB)