USNESENÍ RADY č. UR 0412/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0412/2017 ze dne 11.09.2017

25. Návrh na skončení nájmu nebytových prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou

Rada městské části

I. schvaluje


a) skončení nájemní smlouvy č. S/708/029/1601/P/2014 ze dne 15.12.2014 s nájemcem spol. FriendlyTransfer Prague s.r.o., IČ 24272451, se sídlem Husitská 311, Praha 3, dohodou ke dni 30.9.2017
b) návrh dohody o skončení nájemní smlouvy č. S/708/029/1601/P/2014 ze dne 15.12.2014

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat dohodu o skončení nájmu nebytových prostor dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42070424_103209.pdf (98,7 kB)