USNESENÍ RADY č. UR 0420/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0420/2017 ze dne 25.09.2017

2. Oprava usnesení RMČ č. UR 0360/2017 ze dne 28.8.2017

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

opravu usnesení RMČ č. UR 0360/2017 ze dne 28.8.2017 a to tak, že označení Smlouva o výpůjčce se nahrazuje označením Smlouvou o nájmu movitých věcí. Kromě tohoto označení typu smlouvy se nic nemění.

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat Smlouvu o nájmu movitých věcí se společností CHARLY AMUSEMENT - zařízení školního stravování s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42275894_103005.pdf (98,1 kB)