USNESENÍ RADY č. UR 0427/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0427/2017 ze dne 25.09.2017

9. Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

- předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 15.8.2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 4.9.2017

- splnění uložených úkolů

II. schvaluje

ve smyslu návrhů nositelů úkolů nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41664280_095632.pdf (93,4 kB)