USNESENÍ RADY č. UR 0419/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0419/2017 ze dne 25.09.2017

1. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť"

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť" dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13 - 46126/2017

II. schvaluje

výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť"

III. pověřuje

realizací zadávacího řízení na podlimitní zakázku s názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť" AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00, IČ: 124 93 031, a to v rozsahu dle plné moci

IV. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové

• podepsat plnou moc pro AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

• podepsat výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce

• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v souladu se zákonem ve spolupráci s OLP a AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 06.10.2017

V. jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení splnění kvalifikace, pro posouzení a hodnocení nabídek, vč. náhradníků, v tomto složení:

členové: Ing. Michal Drábek, Mgr. Evžen Mošovský, Ing. Renáta Uramová, Ing. Jitka Šrámková, Ing. David Rufer náhradníci: RNDr. Marcela Plesníková, Jiřina Blahovcová, Ing. Jindřiška Tichá, Ing. Alice Kuchařová, Ing. Sedlecký 

tajemník komise: zástupce AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42267701_094617.pdf (101,9 kB)