USNESENÍ RADY č. UR 0037/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0037/2018 ze dne 29.01.2018

19. Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S/332/155/0220/P/2005 ze dne 1.6.2005

Rada městské části

I. schvaluje

návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. S/332/155/0220/P/2005 ze dne 1.6.2005 na prostory sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, podepsat dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. S/332/155/0220/P/2005 ze dne 1.6.2005

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (96,3 kB)