USNESENÍ RADY č. UR 0034/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0034/2018 ze dne 29.01.2018

16. Pronájem části pozemku parc. č. 1236/78 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení splaškové a kanalizační přípojky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 1236/78 o výměře 15 m2 v k.ú. Stodůlky. Nájemní smlouva bude uzavřena se společností XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, ode dne podpisu smlouvy do 30.10.2019 za celkové nájemné ve výši Kč 1500,-. Vlastní realizace prací bude probíhat po dobu 5 dnů.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

13.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (97,6 kB)