USNESENÍ RADY č. UR 0592/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0592/2017 ze dne 18.12.2017

26. Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele- ředitelky DDM Stodůlky

Rada městské části

I. bere na vědomí

usnesení konkursní komise ze dne 1. 12. 2017 z konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky DDM Stodůlky

II. jmenuje

na základě výsledků konkursního řízení paní Mgr. Janu Šimánkovou na vedoucí pracovní místo - ředitelka DDM Stodůlky, Chlupova 1800 s účinností od 1. března 2018 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

III. schvaluje

plat nové ředitelce DDM Stodůlky, Chlupova 1800 paní Mgr. Janě Šimánkové podle předloženého návrhu v příloze č. 3 materiálu s účinností od 1. března 2018

IV. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenování a platový výměr pro nově jmenovanou ředitelku DDM Stodůlky, Chlupova 1800 a zajistit jejich předání paní Mgr. Janě Šimánkové

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (97,4 kB)