USNESENÍ RADY č. UR 0029/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0029/2018 ze dne 29.01.2018

11. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na "Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP městské části Praha 13"

Rada městské části

I. bere na vědomí

změny závazku ze smlouvy o poskytování služeb na "Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP městské části Praha 13"

II. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené se společností Profiscan, s. r. o. (IČO: 27311368) na "Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP městské části Praha 13"

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Profiscan, s. r. o. (IČ: 27311368) a zajistit zveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spolupráci s OLP a OKS

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 12.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 335_Usneseni.pdf (96,7 kB)