USNESENÍ RADY č. UR 0017/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 15.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0017/2018 ze dne 15.01.2018

20. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na stánek s občerstvením na ŠZS

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s Dohodou o ukončení pronájmu plochy na ŠZS Bronzová pro stánek s občerstvením s paní Evou Marešovou Bračkovou ke dni 15.1.2018

III. pověřuje

zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovou podepsáním Dohody o ukončení pronájmu plochy na ŠZS Bronzová pro stánek s občerstvením s paní Evou Marešovou Bračkovou

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 19.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (94,4 kB)