USNESENÍ RADY č. UR 0485/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0485/2017 ze dne 23.10.2017

33. Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za II. pololetí školního roku 2016/2017

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem v příloze č. 2 materiálu na přiznání mimořádných odměn za II. pololetí školního roku 2016/2017 ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím odboru školství písemně informovat ředitelky a ředitele MŠ, ZŠ a DDM o přiznání mimořádné odměny za II. pololetí školního roku 2016/2017 a o možnosti jejich výplaty

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 10.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42498879_110753.pdf (96,1 kB)