USNESENÍ RADY č. UR 0022/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0022/2018 ze dne 29.01.2018

4. Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382"

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382" pod ev.č. P13 - 03296/2018

II. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku advokátní kancelář AK Vladimír Tőgel, advokát, IČ: 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5 a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

III. schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci, včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382"

IV. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové

• podepsat výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce

• plnou moc pro advokátní kancelář AK Vladimír Tőgel, advokát k zastupování zadavatele v zadávacím řízení

• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a min. textové části zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a advokátní kanceláří AK Vladimír Tőgel, advokát,

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 28.02.2018

V. jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:

členové: Ing. Michal Drábek, Ing. Evžen Krouský, Mgr. Evžen Mošovský, Ing. Renáta Uramová, Ing. Jan Přindiš, Aleš Mareček souladu náhradníci: RNDr. Marcela Plesníková, Ing.Michal Soukup, Mgr. Jan Šafir, Ing. Jitka Šrámková, Ing. Helena Houdová, Mgr. Štěpán Hošna

tajemník komise: zástupce advokátní kanceláře AK Vladimír Tőgel, advokát

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_usn43834860_111204.pdf (104,8 kB)