USNESENÍ RADY č. UR 0409/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0409/2017 ze dne 11.09.2017

22. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2216/1 k.ú. Stodůlky a souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku parc.č. 2216/1 k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

1. jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2216/1, k.ú. Stodůlky, s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1199/19 v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, dle předložené projektové dokumentace.

2. s uložením přípojek inženýrských sítí k rodinnému domu do pozemku parc.č. 2216/1, k.ú. Stodůlky s tím, že před zahájením stavby uzavře pan XXXXXXX XXXXXX nájemní smlouvu na pronájem části předmětného pozemku.

II. ukládá

Petru Zemanovi, zástupci starosty, sdělit stanovisko RMČ prostřednictvím OMBAI žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 27.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42070289_103112.pdf (95,9 kB)