USNESENÍ RADY č. UR 0431/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0431/2017 ze dne 25.09.2017

13. Návrh změn v Tržním řádu

Rada městské části

I. schvaluje

předložený návrh na změny v nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů - viz příloha č. 4 materiálu (kromě bodů č. 3 a 4 této přílohy)

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi ve spolupráci s oddělením daní a poplatků ekonomického odboru zaslat tyto přijaté změny spolu se změnami přijatými dne 29.5.2017, usnesení č. UR 0237/2017, na Magistrát hl.m. Prahy

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 05.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42295617_100006.pdf (93,6 kB)