USNESENÍ RADY č. UR 0039/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0039/2018 ze dne 29.01.2018

21. Návrh na pronájem prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvalujea) pronájem prostor sloužících podnikání č. D007 (17,86 m2) v suterénu PLCNB, Seydlerova 2451, P5,spol. DIAPORADNA s.r.o., IČ 02144921, se sídlem Seydlerova 2451, P5, za nájemné ve výši 3.000 Kč/ m2/rok, na dobu neurčitou, účel využití – diabetická ambulance a pracoviště nutričního poradce, edukace diabetiků

b) pronájem prostor sloužících podnikání č. A013, 014, 015 (39,04 m2) v suterénu a 1 parkovací místove dvoře PLCNB, Seydlerova 2451, P5, spol. CHIRURGICKÉ OBORY PRAHA s.r.o., IČ 28983491, se sídlem Seydlerova 2451, P5, nájemné za m.č. A013-015 ve výši 2.550 Kč/m2/rok a za 1 parkovací místo nájemné ve výši 1.020 Kč/měsíc, na dobu neurčitou, účel využití – archiv zdravotnické dokumentace a sklad zdravotnického materiálu

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvy se spol. DIAPORADNA s.r.o. a Chirurgické obory Praha s.r.o. dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (100,3 kB)