USNESENÍ RADY č. UR 0581/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0581/2017 ze dne 18.12.2017

15. Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc.č. 151/109 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s úplatným převodem části pozemku parc.č. 151/109 o výměře cca 75 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Kolektory Praha a.s. (IČ: 26714124)

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi oznámit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli – odboru hospodaření s majetkem MHMP

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 18.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (97 kB)