USNESENÍ RADY č. UR 0568/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0568/2017 ze dne 18.12.2017

2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Rada městské části

I. schvalujea) návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2018 v těchto základních ukazatelích a navrhovaných objemech:Příjmy:- Daňové příjmy 51 570 000 Kč- Nedaňové příjmy 3 655 000 Kč- Transfery 515 457 900 Kč- Investiční příjmy 0 Kč Celkem příjmy 570 682 900 Kč Financování 0 Kč Příjmy včetně financování 570 682 900 Kč Výdaje:- Neinvestiční výdaje 332 221 100 Kč- Investiční výdaje 238 461 800 Kč

Celkem výdaje 570 682 900 Kč

Financování 0 Kč

Výdaje včetně financování 570 682 900 Kč

b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto objemech:

- Výnosy 49 986 600 Kč - Náklady 39 955 400 Kč- Zisk 10 031 200 Kč

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi předložit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 na nejbližší zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 21.02.2018

III. doporučuje

ZMČschválit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 ve výše uvedených objemech

IV. doporučuje

ZMČpověřit RMČ k provádění jednotlivých rozpočtových změn formou rozpočtových opatření v roce 2018 bez stanovení výše limitu a podávat průběžně informace o těchto opatřeních ZMČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (101,4 kB)