USNESENÍ RADY č. UR 0423/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0423/2017 ze dne 25.09.2017

5. Pronájem části pozemku parc.č. 790 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 790 o výměře 5 m2 v k.ú. Stodůlky za účelem zřízení nového rozvaděče a napojení na stávající podzemní vedení sítě elektronických komunikací v rámci realizace stavby s názvem "RVDSL1607_A_SMNJ294(4893)_MET" za celkové nájemné 1.200 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu do 31.12.2017 (vlastní realizace 12 dnů) se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

09.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42135632_094731.pdf (99,5 kB)