USNESENÍ RADY č. UR 0044/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0044/2018 ze dne 29.01.2018

26. Stanovisko k žádosti o změnu zápisu ZŠ Lužiny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada městské části

I. souhlasí

se změnami v rejstříku škol a školských zařízení u ZŠ Lužiny, Trávníčkova 1743 požadovanými v dopise č.j. ZSLuz 37/2018 ze dne 22. 1. 2018, který je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové informovat prostřednictvím odboru školství ředitelku ZŠ Lužiny PaedDr. Kozohorskou o souhlasu s požadovanými změnami v rejstříku škol a školských zařízení a předat jí ověřené usnesení Rady MČ Praha 13 s tímto souhlasem

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 12.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (95,9 kB)