USNESENÍ RADY č. UR 0411/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0411/2017 ze dne 11.09.2017

24. Žádosti nájemců NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem

Rada městské části

I. souhlasí


a) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor spol. TRASA s.r.o.,IČ 44846657, č.m. D630 (kancelář) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s., v dopise ze dne 9.8.2017
b) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. OlgyBrůhové, č.m. C321 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s., v dopise ze dne 14.8.2017

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty vystavit souhlas s internetovým připojením nájemcům NP v PLCNB dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41543972_103146.pdf (99,6 kB)