USNESENÍ RADY č. UR 0032/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0032/2018 ze dne 29.01.2018

14. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

Rada městské části

I. souhlasí

s předložením návrhu kandidátů paní Daniely Gruberové a pana Martina Kordy, na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 na funkční volební období let 2018-2022, k provedení volby těchto přísedících Zastupitelstvu městské části Praha 13 na jeho 18. zasedání dne 21.02.2018

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi prostřednictvím vedoucí občansko-správního odboru
a) připravit materiál ve smyslu bodu I. usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 aorganizačně zabezpečit volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5
b) pozvat kandidáty na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5, paní Danielu Gruberovou a panaMartina Kordu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 konané dne 21.02.2018

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 09.02.2018

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi předložit návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 Zastupitelstvu městské části Praha 13 na jeho 18. zasedání dne 21.02.2018

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 21.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_usn43801821_090524.pdf (95,1 kB)