USNESENÍ RADY č. UR 0574/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0574/2017 ze dne 18.12.2017

8. Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. - Dodatek č. 1

Rada městské části

I. schvaluje

1. návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce zařízení uživatelům služby Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú.

2. seznam potencionálních uživatelů služby Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú.

II. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvám o výpůjčce s uživateli služby Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú., dle schváleného seznamu

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 31.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (96,6 kB)