USNESENÍ RADY č. UR 0575/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0575/2017 ze dne 18.12.2017

9. Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13"

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13" pod ev.č. P13-61802/2017

II. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13" spol. ikis, s.r.o., IČ: 63485290, se sídlem Kaštanova 496/123a, Brno, a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

III. schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci, včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13"

IV. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi

• podepsat výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce

• plnou moc pro spol. ikis, s.r.o. k zastupování zadavatele v zadávacím řízení

• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a textové části zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a spol. ikis, s.r.o.

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 31.12.2017

V. jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:

členové: Ing. Michal Drábek, Ing. Vít Bobysud, Aleš Mareček, Ing. Renáta Uramová, Ing. Jitka Šrámková 

náhradníci: Ing. Josef Zobal, Ludmila Tichá, Ing. Alice Kuchařová, Ing. Jindřiška Tichá, Ing. Pavel Jaroš

tajemník komise: zástupce spol. ikis, s.r.o.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (101,9 kB)