USNESENÍ RADY č. UR 0042/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0042/2018 ze dne 29.01.2018

24. Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. pronájem ledové plochy a zázemí Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 zájemci uvedeném v důvodové zprávě za cenu uvedenou tamtéž

2. uzavření nájemní smlouvy se zájemcem

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nájemní smlouvy se zájemci o pronájem ledové plochy

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 09.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (95,1 kB)