USNESENÍ RADY č. UR 0095/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0095/2018 ze dne 26.02.2018

31. Doplnění zadávacích podmínek na koncesi na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb"

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

doplnění zadávacích podmínek schválených usnesením UR č. 0021/2018 dne 29.1.2018 pro zadávací řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb" dle přílohy tohoto materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 371_Usneseni.pdf (94,5 kB)