USNESENÍ RADY č. UR 0480/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0480/2017 ze dne 23.10.2017

28. Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP

Rada městské části

I. schvaluje

prodloužení podnájemní smlouvy dle čl. VII platných "Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13" s podnájemci :
a) pí XXXXXX XXXXXXXXXX (byt č. 15, Olštýnská 733, Praha 8), XX XXXXX XXXXXX (bytč. 91, Olštýnská 733, Praha 8), XX XXXXXXXX XXXXXXXX (byt č. 93, Olštýnská 733, Praha 8), XX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt č. 12, Arnošta Valenty 668, Praha 9), XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX(byt č. 16, Arnošta Valenty 650, Praha 9) o 1 rok
b) XX XXXXXXX XXXXXXX (byt č. 29, Olštýnská 733, Praha 8) o 6 měsíců
c) návrh vzorového dodatku k podnájemní smlouvě

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatky k podnájemním smlouvám dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42583785_110635.pdf (97 kB)