USNESENÍ RADY č. UR 0403/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0403/2017 ze dne 11.09.2017

16. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o.

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 13 a spol. Trigema Smart byty s.r.o. na část díla pod názvem "Komunikace a venkovní plochy" (zeleň včetně stromů, chodníky, pražská mozaika včetně betonového schodiště a palisády, komunikace včetně 38 parkovacích stání, uličních vpustí a poklopů a dopravního značení), prováděné v rámci stavby "SMART BYTY NOVÉ BUTOVICE, Praha 5", na pozemku parc. č. 3121 v k.ú. Stodůlky, za kupní cenu ve výši 10.000 Kč

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42081564_102901.pdf (99,7 kB)